Thông báo
Thông báo thay đổi mẫu mã bao bì của dòng sản phẩm HVP-1602.HK

Ngày 05 tháng 12 năm 2014

THÔNG BÁO

V/v: Thay đổi mẫu mã bao bì của dòng sản phẩm HVP-1602.HK

(Phân bón dạng túi lọc cho phong lan,hoa kiểng)

Bao bì sản phẩm HVP-1602.HK1 (giai đoạn từ nhỏ đến trưởng thành), HVP-1602.HK2 (giai đoạn kích thích ra hoa), HVP-1602.HK3 (giai đoạn sau khi ra hoa) được thay đổi về màu sắc, hình ảnh.  Không thay đổi về khối lượng tịnh và số lượng gói trong một hộp: 110 gram và 20 gói/hộp.

Mẫu cũ:

maucu

Mẫu mới:

maumoi